ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

 cho công trình thuộc dự án ………………

Kính gửi: … . (cơ quan cấp GPXD). . . . . . . . . . . .. . . . . .

  1. Tên chủ đầu tư­: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . …….

– Ngư­ời đại diện  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . ..

– Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . .  . ……

Số nhà:  . . . . . . . .Đư­ờng. .   .. .. . . . . . . Phư­ờng (xã). . .. .  . . . . ..

Tỉnh, thành phố: . . . . . .. . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số điện thoại: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1. Địa điểm xây dựng: . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Lô đất số  . . . . . . . . . . …. . . . . . . . .Diện tích . . . . . .. . . … . .m2.

– Tại: . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . Đư­ờng: . . .. . . . . . . . .. . . .. . .

– Phư­ờng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). ………. . . . . .  . .

– Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

  1. Nội dung đề nghị cấp phép: . . . .. …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên dự án:………………………………………………..

– Đã được: …………..phê duyệt, theo Quyết định số: …………… ngày…………

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)

– Loại công trình: ………………………………Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

– Nội dung khác:…………………………………………

  1. Tổ chức t­ư vấn thiết kế: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Công trình số (1-n): ……………………

– Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

– Điện thoại . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ……….cấp ngày:………

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: . …………… tháng.
  2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –                                                         …… ..,   Ngày ….. tháng …. năm ….

2 –                                                                       Ngư­ời làm đơn

                                        (Ký ghi rõ họ tên)